Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Поплавський Олександр Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 , м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17
4. Код за ЄДРПОУ 21134124
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 253-84-84 (044) 253-80-25
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 124 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 05.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 21134124.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.07.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Бичек Павло Едуардович д/н д/н
03.07.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 03.07.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" № 11-17 від 03.07.2017 року. Посадова особа Бичек Павло Едуардович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 5 місяців. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
03.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Приходько Ірина Леонідівна д/н д/н
03.07.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 03.07.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" № 11-17 від 03.07.2017 року. Посадова особа Приходько Ірина Леонідівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 5 місяців. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
03.07.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Пархоменко Олег Васильович д/н д/н
03.07.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 03.07.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" № 11-17 від 03.07.2017 року. Посадова особа Пархоменко Олег Васильович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 5 місяців. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
03.07.2017 обрано Голова Наглядової ради Сергієнко Ганна Петрівна д/н д/н
03.07.2017 д/н
98.214286
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 03.07.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" № 11-17 від 03.07.2017 року. Сергієнко Ганна Петрівна обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 98,214286%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 11 000 000,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник юридичного департаменту в ТОВ "Новий друк". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 55 000 штук простих іменних акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
03.07.2017 обрано Член Наглядової ради Приходько Ірина Леонідівна д/н д/н
03.07.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 03.07.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" № 11-17 від 03.07.2017 року. Приходько Ірина Леонідівна обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор в ТОВ "АЛЬПАРІ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук простих іменних акцій. Член Наглядової ради Приходько І.Л. є представником акціонера ТОВ фірма "АТТІС-1", якому належить частка у розмірі 1,785714% статутного капіталу емітента. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
03.07.2017 обрано Член Наглядової ради Літвінова Олена Володимирівна д/н д/н
03.07.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 03.07.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" № 11-17 від 03.07.2017 року. Літвінова Олена Володимирівна обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер в ТОВ фірма "АТТІС-1". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук простих іменних акцій. Член Наглядової ради Літвінова О.В. є представником акціонера ТОВ фірма "АТТІС-1", якому належить частка у розмірі 1,785714% статутного капіталу емітента. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.