Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Поплавський Олександр Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03150 , м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17
4. Код за ЄДРПОУ 21134124
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 253-84-84 253-80-25
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.02.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 27 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 15.02.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 21134124.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.02.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 05.02.2016 11.02.2016 фізична особа 98.2143 0
Зміст інформації:
ПрАТ "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ", код за ЄДРПОУ - 21134124 (надалі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів від ПАТ "НДУ" станом на 05.02.2016 р. (дата складання - 09.02.2016 року, дата видачi Товариству - 11.02.2016 року), відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: фізична особа продала пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 55 000 штук голосуючих акцій, що складає 98,2143% статутного капіталу Товариства. У зв'язку з цим, пакет власника акцій зменшився і становить 0 простих іменних акцій, що складає 0% статутного капіталу Товариства. Після зазначеного продажу фізична особа не володіє акціями Товариства. Оскільки в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "НДУ", не вказано дати обліку прав власності на цінні папери, у полі "Дата обліку" вказується дата, станом на яку складено реєстр.
2 05.02.2016 11.02.2016 фізична особа 0 98.2143
Зміст інформації:
ПрАТ "БЛАГО" - СТРАХОВА КОМПАНІЯ", код за ЄДРПОУ - 21134124 (надалі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів від ПАТ "НДУ" станом на 05.02.2016 р. (дата складання - 09.02.2016 року, дата видачi Товариству - 11.02.2016 року), відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: фізична особа придбала пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 55 000 штук голосуючих акцій, що складає 98,2143% статутного капіталу Товариства. У зв'язку з цим, пакет власника акцій збільшився і становить 55 000 простих іменних акцій, що складає 98,2143% статутного капіталу Товариства. До зазначеного придбання фізична особа не володіла акціями Товариства. Оскільки в реєстрі власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "НДУ", не вказано дати обліку прав власності на цінні папери, у полі "Дата обліку" вказується дата, станом на яку складено реєстр.