Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Поплавський Олександр Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.05.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01021 м. Київ вул. Інститутська, буд. 18
4. Код за ЄДРПОУ 21134124
5. Міжміський код та телефон, факс 044 253-84-84 253-80-25
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 85 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 07.05.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 21134124.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.05.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 29.04.2014 05.05.2014 фізична особа 88.4143 98.2143
Зміст інформації:
За даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНIЯ" станом на 29.04.2014 р., отриманого 05.05.2014 р. від ПАТ «Національний депозитарій України», повідомляємо про наступні зміни, що відбулися у пакетах власників акцій ПрАТ "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНIЯ", яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій: пакет акцій фізичної особи збільшився з 49512 штук голосуючих акцій, що складало 88,4143% від загальної кількості акцій товариства до 55000 штук голосуючих акцій, що складає 98,2143% від загальної кількості акцій товариства. Оскiльки в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не вказано дати змiни переходу прав власностi на цiннi папери, у полi «Дата змiни» вказується дата, станом на яку складено реєстр.