Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Поплавський Олександр Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "Страхова компанія "Благо"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01021 м. Київ вул. Інститутська, буд. 18
4. Код за ЄДРПОУ 21134124
5. Міжміський код та телефон, факс 044 253-84-84 253-80-25
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 84 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 06.05.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 21134124.smida.gov.ua в мережі Інтернет 30.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2014 звільнено Головний бухгалтер Конопляна Лідія Михайлівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Головою правління Поплавським О.Г. 29.04.2014 р., наказ №02-04к. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Конопляної Л.М. від 17.04.2014р. Посадова особа Конопляна Лідія Михайлівна (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 років. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.