Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.04.2010
Дата публікації 14.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Юридична адреса* 01021,М.КИЇВ,ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА,БУД.18
Керівник* ЗІНИЧ ВАЛЕНТИНА ТРОХИМІВНА - ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ. Тел: 0442538484
E-mail* info@bsk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАТ «Благо» - Страхова компанія»
повідомляє: 25 травня 2010 р. о 10.00
за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18.
відбудуться загальні збори акціонерів ЗАТ «Благо» - Страхова компанія»!

Порядок денний:
1. Про обрання голови і секретаря Зборів, обрання лічильної комісії, а також затвердження регламенту Зборів.
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік та визначення напрямів діяльності на 2010 рік.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2009 рік.
4. Затвердження балансу товариства за 2009 рік та порядку розподілу прибутку товариства.
5. Про переведення у бездокументарну форму випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України
«Про акціонерні товариства» шляхом викладення статуту Товариства
та положень про органи управління Товариства в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Благо» - Страхова компанія» за 2009 рік

Найменування показника Попередній період,
тис.грн. Звітний період
(в прогнозі)
тис.грн.
Усього активів 17165 16773
Основні засоби 2348 2330
Довгострокові фінансові інвестиції 12111 12111
Запаси 12 7
Сумарна дебіторська заборгованість 239 197
Грошові кошти та їх еквіваленти 1022 811
Нерозподілений прибуток 3136 3141
Власний капітал 15925 15930
Статутний капітал 11200 11200
Довгострокові зобов’язання --- 70
Поточні зобов’язання 199 156
Чистий прибуток (збиток) 1673 5
Середньорічна кількість акцій (штук) ---- -----
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) ----- -----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ----- -----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) ------ ------

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – належним чином оформлене доручення.
Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться з 09.00 до 10.00 25 травня 2010 р.за місцем проведення зборів.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане 08.04.2010 року в газеті "Відомості ДКЦПФР"№63
Голова Правління ЗАТ «БСК» Зінич В.Т.
Довідки за тел. 044-253-84-84
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ЗІНИЧ ВАЛЕНТИНА ТРОХИМІВНА
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.04.2010
(дата)