Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.07.2017
Дата публікації 16.05.2017 11:04:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Юридична адреса* 03150, м.Київ, ВУЛ. КОВПАКА,17
Керівник* ПОПЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ - Голова Правління. Тел: (044)253-84-84
E-mail* skblago@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про проведення загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО" – СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

(місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кім.101, 1-й поверх)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів:

             1. Дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів: 03 липня 2017 року о 11.00  годині за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кім. 101, 1-й поверх.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 10-30 до 11:00 в день проведення зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів складений станом на 24 годину 26 червня 2017 року.

4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

             Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії ПрАТ "БЛАГО" – СТРАХОВА КОМПАНІЯ".

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ "БЛАГО" – СТРАХОВА КОМПАНІЯ"″. Затвердження  регламенту  загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

            5.  Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1. Обрання лічильної комісії  ПрАТ "БЛАГО" – СТРАХОВА КОМПАНІЯ".

              Проект рішення:

              1. 1. Обрати головою лічильної комісії Товариства Приходько І.Л.

              Питання № 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ  "БЛАГО" – СТРАХОВА КОМПАНІЯ". Затвердження  регламенту  загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати головою Зборів  Сергієнко Г.П., а секретарем Зборів – Пархоменко О.В.

2.2. Затвердити наступний регламент Зборів: основна доповідь – до 10 хвилин; співдоповіді – 5 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилин; відповіді на запитання – 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати секретарю Зборів в письмовій формі. Голосування  з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, одна проста іменна акція – один голос, голосування з питань обрання членів органів Товариства (Голови та членів Наглядової ради) проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування – загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Питання № 3. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності за 2016 рік.

Питання № 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Питання № 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

             Питання № 6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

Питання № 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Приходько Ірини Леонідівни, Бичека Павла Едуардовича, Пархоменка Олега Васильовича.

Питання № 8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення при кумулятивному голосуванні не оприлюднюється.

Питання № 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Правління підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  21134124.smida.gov.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кім. 101, 1-й поверх, у робочі дні з 10-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Поплавський Олександр Григорович.

Довідки за тел. (044) 253-84-84.

7. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний (2016 рік)

попередній (2015 рік)

Усього активів

4090,3

4171,7

Основні засоби

1915,8

1914,8

Довгострокові фінансові інвестиції

984,3

984,3

Запаси

7,0

-

Сумарна дебіторська заборгованість

769,1

846,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

3,3

1,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(8344,4)

(8262,5)

Власний капітал

4084,1

4166,0

Статутний капітал

11200,0

11200,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6,2

5,7

Чистий прибуток (збиток)

(81,1)

(91,0)

Середньорічна кількість акцій (штук)

235 113 200

56 289 200

Кількість власних акцій,  викуплених протягом періоду (штук)

-

-

Загальна   сума  коштів,   витрачених   на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність     працівників    на    кінець періоду (осіб)

2

2

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 90  15.05.2017 року.              

Наглядова рада ПрАТ  "БЛАГО" – СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління ПОПЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.05.2017
(дата)