Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.01.2013
Дата публікації 28.01.2013 13:16:18
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Юридична адреса* 01021, М.КИЇВ, ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА, БУД.18
Керівник* ПОПЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ - ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ. Тел: 0442538484
E-mail* info@bsk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство “Благо” – Страхова Компанія” (далі – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 12 лютого 2013 р. об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, 6-й поверх .
Тел. (044) 253 84 84

Порядок денний:

1. Призначення Голови та Секретаря Загальних зборів;
2.Затвердження Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (далі – Звіт) та Балансу;
3.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік;
4.Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства;
5.Припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради.
6. Обрання голови та членів Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показників Період
звітний попередній
Усього активів 16453 16491
Основні засоби 2298 2316
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 7 8
Сумарна дебіторська заборгованність 197 197
Грошові кошти та їх еквіваленти 500 615
Нерозподілений прибуток 3216 3026
Власний капітал 16005 15815
Поточні зобов’язання 77 186
Чистий прибуток (збиток) 190 -115
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 10

Реєстрація акціонерів буде проводитись 12.02.2013 року з 10-00 до 10-45 за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 06.01.2013 р.
. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 06.02.2013 р.
Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Акціонери можуть ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Голови Правління Поплавського Олександра Григоровича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Телефони для довідок 8 (044) 253 84 84.


Наглядова рада ПрАТ «Благо»-Страхова компанія»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПОПЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.01.2013
(дата)