Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  12.08.2020 13:53:01
Дата здійснення дії: 15.09.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  21134124
Текст повідомлення: 

                                                                                       

                                                                                                                                       Повідомлення

про проведення річних  загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО" – СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

(місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кім.101, 1-й поверх)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів:

           1. Дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів: 15 вересня 2020 року о 11.00  годині за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кім. 101, 1-й поверх.

           2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 10-30 до 11:00 в день проведення зборів.

           3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів складений станом на 24 годину  09 вересня 2020 року.

           4. Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 56 000 (п’ятдесят шість тисяч) .

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 56 000(п’ятдесят шість тисяч).

           5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

                Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.  Встановлення кількісного  складу та обрання  членів лічильної комісії, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження  регламенту  загальних зборів акціонерів. 

2. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово- господарської діяльності за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2020 році.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди  на вчинення значного правочину щодо придбання земельної ділянки.

10. Прийняття рішення Товариством про надання повноважень на укладання значного правочину що до придбання земельної ділянки.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1. Встановлення кількісного  складу та обрання  членів лічильної комісії, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження  регламенту  загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення:

1.1. Встановити  склад лічильної комісії в кількості 1 (однієї) особи - Літвінової О.В. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1.2. Обрати головою Зборів  Сергієнко Г.П., а секретарем Зборів – Приходько І.Л..

1.3. Затвердити наступний регламент Зборів: основна доповідь – до 10 хвилин; співдоповіді – 5 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилин; відповіді на запитання – 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати секретарю Зборів в письмовій формі. Голосування  з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, одна проста іменна акція – один голос, голосування з питань обрання членів органів Товариства (Голови та членів Наглядової ради) проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування – загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Питання № 2. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Проект рішення:

2.1. Затвердити Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Питання № 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Питання № 4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

4.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році.

Питання № 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Припинити  15 вересня 2020 року повноваження членів Наглядової ради Товариства: Сергієнко Ганни Петрівни, Літвінової Олени Володимирівни, Приходько Ірини Леонідівни.

Питання № 6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення при кумулятивному голосуванні не оприлюднюється.

Питання № 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства,  встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

7.2. Визначити, що Голова та члени  Наглядової ради  здійснюють свої повноваження  на безоплатній основі.

7.3. Уповноважити Голову Правління на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання № 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання № 9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину щодо придбання земельної ділянки.

Прийняття рішення:

9.1. Надати попередню згоду Товариству на вчинення  значного правочину, за яким ринкова  вартість майна, що є предметом такого правочину, не перевищує 3 000 000 грн. (три мільйони гривень) щодо придбання земельної ділянки, на якій знаходиться нежитлова будівля  по вул. Лютеранській, 33 (літ.Б) у Печерському районі м. Києва.

Питання № 10.  Прийняття рішення про надання повноважень на укладання значного правочину щодо придбання земельної ділянки.

10.1. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження погоджувати умови значного правочину з усіма можливими змінами та доповненнями щодо придбання земельної ділянки, на якій знаходиться нежитлова будівля по вул. Лютеранській, 33 (літ.Б) у Печерському районі м. Києва.

10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення та підписання від імені Товариства правочину про придбання земельної ділянки, на якій знаходиться нежитлова будівля по вул. Лютеранській, 33 (літ.Б) у Печерському районі м. Києва за умови попереднього погодження  цього договору Наглядовою радою Товариства.

           6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  21134124.smida.gov.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

           7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 17, кім. 101, 1-й поверх, у робочі дні з 10-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Поплавський Олександр Григорович. Довідки за тел. (044) 253-84-84.

           8. Права акціонерів після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 вказаного Закону;

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмове звернення надсилається акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати зборів. Пропозиції повинні містити інформацію, зазначену в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

          9. Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

          10. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний (2019 рік)

попередній (2018 рік)

Усього активів

3312,1

3312,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1910,9

1911,0

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

608,6

649,8

Гроші та їх еквіваленти

0,9

5,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(8514,1)

(8466,9)

Власний капітал

3914,4

3961,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11200,0

11200,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

7,2

5,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(47,2)

(59,5)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 000

56 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,84

-1,06

                                                                                                    Наглядова рада ПрАТ  "БЛАГО" – СТРАХОВА КОМПАНІЯ"